images

Terms of Service

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
MUVAFAKATNAME VE PROTOKOL

Madde 1.- Taraflar

(1) İşbu protokolün bir tarafında YAZILIMCI

(2) Diğer tarafında ise KULLANICI yer almaktadır.

Madde 1.- Tanımlamalar

İşbu muvafakatname ve protokolde zikrolunan,

(1) Yazılımcı: Uygulamanın yapımcısını,

(2) Kullanıcı: Uygulamayı yahut da aplikasyonu, ve buna benzer elektronik ortamda dolaşacak ve bunları kullanacak olan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 28 ve 47. maddeleri uyarınca gerçek ve tüzel kişilikleri,

(3) Yazılım: “K A Y I P” adıyla sosyal platformlarda amacına uygun faaliyetler yürüten aplikasyonu,

(4) “Kayıp”: Yukarıda (3) ifade olunan yazılımın, sosyal ağlarda kullanılacak olan adını,

(5) Yetki: Herhangi bir uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığın çözüme kavuşturulacağı mahkemenin yerleşim yerini,

(6) Görev: Herhangi bir hukuksal uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlığın hangi mahkemede görüleceğini,

(7) Muvafakat: Taraflardan “yükümlülük” altına girecek olanın, konuyla ilgili vereceği izin ve yahut da hukuksal icazeti,

(8) Protokol: İşbu sözleşmeyi, ifade etmektedir.

Madde 2.- Yazılımın Hukuksal Erekleri

(1) İşbu muvafakatname ve protokole konu oluşturan yazılım, sıklıkla yaşanmakta olan kayıp vakıalarının bir nihayete ermesi maksadıyla oluşturulmuş olup, yazılımcının her türlü fikri ve sınai hakkını mahfuzdur.

(2) Yazılımın asli amacı, yerleşim yeri tespit edilemeyen ve yetkili sulh hukuk mahkemesince GAİP hükmünü haiz gerçek kişileri bulmak değil, ani kaybolma halleri ile nerede olduğu tespit olunamayan kimselerin yerini tespit etmektir.

(3) Yazılım, yazılımcısının önderliğindeki teknik ekipçe kurulmuş olup, bir tür SOSYAL PLATFORM niteliğindedir. Bu platform, nerede olduğu saptanamayan kişilerin yerlerinin belirlenmesi amacıyla, kullanıcıların söz konusu kayıp vakıalarından haberdar olmalarını sağlamaktadır.

(4) Yazılım, gerek uzun süreli kayıp vakıalarına ve gerekse ani bir şekilde kaybolmuş gerçek kişilerin bulunmalarına hizmet etmek maksadını haiz olup, işbu ereğin hukuki prosedür bakımından herhangi bir hukuka aykırılık teşkil etmediğini temin eder niteliktedir.

Madde 3.- Yazılımcının Hukuki Sorumlulukları

(1) Yazılımcı, yazılımın herhangi bir hukuka aykırı unsur barındırmadığını, kullanıcıların yazılıma üye oluşları ve girişleri bakımından hukuki güvenliklerinin teminat altında olduğunu, yazılımın amaçlarının hukuka aykırı amaçlara ulaşmak için kullanılmayacağını, konuyla ilgili olarak bağlayıcı hükümleri ihdas eden Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun alakalı hükümlerine uygun hareket edildiğini beyan eder.

(2) Yazılımcı, yazılımın doğrudan doğruya kendisinden kaynaklı sorunlar bakımından doğan zararlar için sorumluluk kabul eder. Ancak, yazılımın kullanıcıların kullanma biçimiyle ilgili yarattığı zararlardan sorumluluk kabul etmez.

(3) Yazılımcı, yazılımdan kaynaklanan ve hakkaniyet ölçüsüne göre yazılıma izafe edilmesi caiz kusurlar bakımından üçüncü kişilerin göreceği zararlar için, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 66. Maddesi bakımından gündeme gelebilecek olan “istihdam edenin sorumluluğu” hususunda, gereken tüm dikkat ve özeni göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna göre, zarar verici fiilin neticesinde zarara uğramış olan üçüncü kişiler, yazılımcı aleyhine dava açarken, yukarıda kabul ettiği karineyi çürütmek zorunluluğuyla hareket edecektir. Diğer bir deyişle; yazılımcı, işbu muvafakatın kullanıcı tarafından onaylanması ile birlikte, adam çalıştıranın sorumluluğundan mesul olmamak için gereken “kurtuluş delili” bakımından, kanuni özen ve dikkati göstermiş olacağını taahhüt etmiş olmaktadır. Bu durumun aksi, tarafların (kullanıcı ve yazılımcı) aralarındaki işbu MÜNHASIR DELİL SÖZLEŞMESİ nedeniyle, ancak ve ancak SENET DELİLİ ile ispat olunabilir.

(4) Yazılımcı, işbu muvafakatnamenin düzenlemiş olduğu hususlar bakımından, kullanıcıdan her türlü izni almış sayılmakla birlikte, muvafakat verilen hususların icrası için herhangi bir hukuki sorumluluk kabul etmez. Fakat, muvafakat verilmemiş olduğu kullanıcı tarafından ispat olunan hususlarda, yazılımcı tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı icraatlar bakımından, yazılımcının maddi ve manevi sorumluluğu saklıdır.

(5) Yazılımcı, meydana getirmiş olduğu aplikasyonun, yürürlükteki hukukumuzun bağlayıcı kurallarına uygun olduğunu ve yazılımın herhangi bir hukuka aykırı amaca yönelik olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna aykırı tutumlardan doğan maddi ve manevi sorumluluğu bizatihi üstlendiği gibi, cezai sorumluluğun saklı olduğunun da bilincindedir.

Madde 4.- Kullanıcıya Ait Muvafakatlar ve Kullanıcının Sahip Olduğu Hukuksal Yükümlülükler

(1) Kullanıcı, 4721 sayılı kanunun ihdas ettiği hükümlere uygun olarak, gerçek veya tüzel kişi olabilir.

(2) Kullanıcı, yazılımın kullanılması bakımından herhangi bir hukuka aykırı amaç gütmediği ve bu takdirde hukuki, cezai ve sair sorumluluklara tabi tutulacağı konusunda bilgi sahibi olduğunu beyan eder.

(3) Kullanıcı gerçek kişinin, 4721 sayılı kanundan doğan kişilik hakları bakımından (ad, vücut ve ruh bütünlüğü, fotoğraf, resim, ses, sır, mesleki bilgi, şeref, haysiyet, özel yaşantısının gizliliği) yeterli bilgi sahibi olduğu ve bu haklarının yazılımın kullanımı sahasında RIZA VERMEYE EHİL OLDUĞU kabul edilir.

(4) Kullanıcı, gerek yazılımcıya ve gerekse üçüncü kişilere karşı verdiği zararlardan sorumlu olup, sorumluluğunun esası kusur sorumluluğuna dayanır. Konuyla ilgili olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 49. Maddesinin uygulama alanı bulacağı hatırlatılır.: “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”

(5) Kullanıcı, kişilik haklarının kapsamına giren aşağıdaki fiiller ve unsurlar bakımından RAZI olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte, yazılımcının, kullanıcının muvafakat verdiği alandaki tüm faaliyetlerinin meşru ve hukuka uygun hale geleceğinin farkındadır.:

a) Kullanıcı, yazılıma kaydolurken vermek istediği ADININ ve SOYADININ, yazılımcı ve diğer kullanıcılar tarafından HUKUKA UYGUN OLARAK kullanılmasına razıdır. Adı ve soyadı, yazılımcının bilgi havuzunda depolanacaktır; hiçbir hukuka aykırı amaç için kullanılmayacaktır. Bu bakımdan, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve yukarıda “yazılımın erekleri” kısmında açıklanan amaçlara uygun hareket edileceği güvencesi ile, yazılımcıya bu yönde rıza gösterir. Yazılımcı, bu bakımdan yapacağı depolamalar için herhangi bir mesuliyete tabi tutulamaz.

b) Kullanıcı, kendi onur ve haysiyetine halel getirici unsurların men edilmesini isteyebilir. Bunun yanında, gerek yazılımcının ve gerekse üçüncü kişilerin bu konudaki haklarına saygı göstereceğini, onur ve haysiyet zedeleyici fiil ve işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunların dışında, yazılımın kendi özgün amaçlarına ulaşmaya çalışırken hareket alanını oluşturan meşru çerçevede, kendi onur ve haysiyetinin yaralanmayacağını kabul eder. Fakat bu taahhüdün geçerliliği, yazılımın ve yazılımcının fiillerinin yazılımın amacıyla uyuşmasına ve hukuka uygun olmasına bağlıdır.

c) Kullanıcı, yazılıma kendisi tarafından yüklenen yahut da yayımlanmasında onayının bulunduğu fotoğraflarının yayımlanması ve sosyal platformlarda yayılması konusunda RIZA GÖSTERDİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsama, yeri tespit edilemeyen yakınlarının fotoğraflarını yükleyen kullanıcılar da girmektedir. Aynı şekilde, KAYIP olduğunu belirterek kaybolan kişinin fotoğrafının yayımlanmasını isteyen yahut da yazılımdaki üyeliği ile yayımlayan kullanıcı, yayımladığı fotoğrafın HUKUKA UYGUN olduğunu ve konuyla ilgili hak ihlallerinde sorumlunun kendisi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Kullanıcı, yazılıma kendisi tarafından yüklenen yahut da yayınlanmasında onayının bulunduğu SES DOSYALARININ yayınlanması ve sosyal platformlarda yayılması konusunda RIZA GÖSTERDİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsama, yeri tespit edilemeyen yakınlarının SESLERİNİ ve sair bilgilerini yükleyen kullanıcılar da girmektedir. Aynı şekilde, KAYIP olduğunu belirterek kaybolan kişinin seslerinin yayımlanmasını isteyen yahut da yazılımdaki üyeliği ile yayımlayan kullanıcı, yayımladığı ses dosyasının HUKUKA UYGUN olduğunu ve konuyla ilgili hak ihlallerinde sorumlunun kendisi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Kullanıcı, yazılıma kendisi tarafından yüklenen yahut da yayınlanmasında onayının bulunduğu VİDEO/KASET DOSYALARININ yayınlanması ve sosyal platformlarda yayılması konusunda RIZA GÖSTERDİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsama, yeri tespit edilemeyen yakınlarının VİDEOLARINI/KASETLERİNİ ve sair bilgilerini yükleyen kullanıcılar da girmektedir. Aynı şekilde, KAYIP olduğunu belirterek kaybolan kişinin videolarının yayımlanmasını isteyen yahut da yazılımdaki üyeliği ile yayımlayan kullanıcı, yayımladığı videonun HUKUKA UYGUN olduğunu ve konuyla ilgili hak ihlallerinde sorumlunun kendisi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Kullanıcı, yazılım ile paylaştığı KİŞİSEL BİLGİLERİN özel hayat kapsamına girmediğini ve buna ilişkin yayılmaların (hukuksal meşruiyet temel ölçüt olmak üzere) özel hayatın gizliliğini ihlal sayılmayacağını kabul ederek, bu hususta açık bir rıza gösterdiğini beyan eder.

g) Kullanıcı, YALNIZCA yazılımcıda kalması kaydıyla, yazılıma üye olmak ve yazılımı amacına uygun olarak kullanmak için IMEI numarasını vermeyi kabul ve taahhüt eder. Kullanıcıların IMEI numarasının alınması salt GÜVENLİK maksatlı olup, yazılımcı sözü edilen numarayı “güvenlik” maksadının dışında kullanmayacağını ve ancak yetkili kamu kurumlarının (İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve sair kurumlar) yazılı emriyle, ve yine ancak yetkili kamu kurumlarıyla paylaşabileceğini beyan ve taahhüt eder. Bununla ilgili hukuka aykırılıklardan hukuki ve cezai anlamda yazılımcı sorumlu olmakla birlikte, IMEI numarasının gizliliğinden de bizatihi yazılımcı mesuldür.

h) Kullanıcı, “yayılmasını istemiyorum” şeklinde açık bir uyarı ile belirtmediği sürece, yazılıma kaydetmiş olduğu her tür bilginin, kayıp kişinin bulunması için kullanılabileceğini bilir, ve buna ilişkin yazılımsal faaliyetlerin meşruiyetini kabul eder.

Madde 5.- Sair Hükümler

(1) Bu muvafakat ve protokolün uygulanmasından doğan hukuksal uyuşmazlıklar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu yahut da sair hukuki normlarda özel görevli bir mahkeme yer almadıkça, asliye hukuk mahkemelerinde çözümlenmelidir.

(2) Bu muvafakat ve protokolün uygulanmasından doğan hukuksal uyuşmazlıklar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu yahut da sair hukuki normlarda özel yetkili bir mahkeme yer almadıkça, davalının yerleşim yeri mahkemesinde çözümlenmelidir. Ayrıca, sözleşmenin kurulduğu yer mahkemeleri de yetkili olduğundan ve işbu sözleşme elektronik ortamda akdedilmekte olduğundan, davacının işbu sözleşmeyi onaylamış olduğu yer mahkemesi de uyuşmazlıkların çözümü bakımından yetkilidir.

(3) İşbu muvafakatname ve protokolden doğan yükümlülükler, iki tarafa tam borç yükleyen ve rızai bir sözleşme söz konusu olduğundan, protokolün her iki tarafınca yürütülür. Esas, kusur sorumluluğu olup, sözleşmenin her bir tarafı, kusuruyla sebep olduğu zararları gidermekle mükelleftir.

(4) Protokolün tarafları, yukarıda şartları yazılı hükümleri okuyup anladıklarını beyan ederler.